Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis un pārziņa kontaktinformācija

SIA “Auto Starts tūre”, reģ. Nr. 43603022043, juridiskā adrese Aspazijas iela 6, Jelgava, LV – 3001, biroja adrese Svētes iela 18, Jelgava, LV – 3001, tālrunis +371 63010455, e-pasts info@ekskursija.lv.

Personas datu apstrādes nolūki

Tūrisma pakalpojumu sniegšanai: 

 • Klienta un tūristu identificēšanai;
 • Līgumu sagatavošanai un noslēgšanai; 
 • Tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai; 
 • Vīzu noformēšanai; apdrošināšanas polišu noformēšanai; 
 • Norēķinu administrēšanai; grāmatvedības atskaišu sagatavošanai; 
 • Iesniegumu un pretenziju izskatīšana; 
 • Parādu atgūšanai un piedziņai.

Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (personas datu apstrādes juridiskais pamats: tiesību normatīvo aktu izpilde).

Personas datu ieguves avoti

Personīgi no katras personas ar piekrišanu.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 • Ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, SIA Auto Starts tūre darbinieki, ceļojumu rīkotāji, aviokompānijas, sauszemes transporta kompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, transferu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, apdrošināšanas kompānijas, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi) un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji.
 • Vēstniecības un konsulārie departamenti.
 • Persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu Tūrista vārdā (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis).
 • Darba devējs, ja Tūrists ir kāda uzņēmuma darbinieks, un Tūrists dodas komandējumā vai darba braucienā.
 • Trešās personas, ar kurām SIA Auto Starts tūre ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina SIA Auto Starts tūre uzņēmējdarbību.
 • Tiesību normatīvajos aktos noteiktās personas pēc šo personu pamatota pieprasījuma, tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
 • Tiesību normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Auto Starts tūre likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts vai pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA Auto Starts tūre likumīgās intereses.

Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

SIA Auto Starts tūre nosūtīs Tūristu personas datus uz trešajām valstīm, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei (tūrisma pakalpojumu sniegšanai) un SIA Auto Starts tūre ir saņēmusi Tūristu piekrišanu.

SIA Auto Starts tūre nosūtīs Tūristu personas datus uz trešajām valstīm tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi (tūrisma pakalpojumu sniegšanu).

SIA Auto Starts tūre informē, ka nododot Tūristu personas datus uz Eiropas Savienības valstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, Izraēlas Valsts teritoriju, Andoru, Argentīnu, Džersiju, Fēru salām, Gērnsiju, Kanādu, Menas salu, Šveici un Amerikas Savienoto Valstu organizācijām, kas ir apliecinājušas Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijai savu principialitāti un apņēmušās ievērot Eiropas Komisijas noteiktos principus, nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei.

Klientu tiesības (piekļuve personas datiem)

Klientam, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt SIA Auto Starts tūre piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Klientam ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA Auto Starts tūre datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.

Klientam ir tiesības iesniegt pieprasījumu SIA Auto Starts tūre par savu tiesību īstenošanu, līdz brīdim, kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Auto Starts tūre vai Klients var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses, ierodoties klātienē SIA Auto Starts tūre juridiskajā adresē, uzrādot spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu.

Klientam ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par savu personas datu maiņu un pieprasīt to labošanu (piemēram, neinformējot SIA Auto Starts tūre par uzvārda maiņu, SIA Auto Starts tūre nevar nodrošināt Klientu ar uzņemto saistību izpildi. Gadījumā, ja Klients nav savlaicīgi informējis SIA Auto Starts tūre par personas datu maiņu, SIA Auto Starts tūre nenes atbildību par Klientam radītajiem zaudējumiem.

SIA Auto Starts tūre pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas pārliecinās par pieprasītāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un veic tā izpildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

SIA Auto Starts tūre sniedz rakstveida atbildi Klientam pēc pieprasītāja izvēles vienā no zemāk norādītajiem atbildes saņemšanas veidiem:

 • pieprasītājam ierodoties klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • uz pieprasījumā norādīto pieprasītāja korespondences adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

SIA Auto Starts tūre nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Klienta pretenziju gadījumā SIA Auto Starts tūre veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu radušās pamatotās pretenzijas. Ja pusēm neizdodas rast savstarpēju risinājumu, Klientam ir tiesības par SIA Auto Starts tūre veikto personas datu aizsardzības apstrādi vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA Auto Starts tūre glabā un apstrādā Klienta personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir mūsu klients. Pēc attiecību izbeigšanas ar Klientu, datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no to veida, lietošanas mērķa un normatīvajos aktos noteiktā infomācijas glabāšanas termiņa.

Informējam

Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu Tūrisma pakalpojuma līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un attiecībā uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 353 “Noteikumi par Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību” un citiem tiesību normatīvajiem aktiem.

Personas datu nesniegšanas gadījumā SIA Auto Starts tūre nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Klientam.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu info@ekskursija.lv vai zvanot uz biroju +371 63010455.